مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: هادی طبیبی, لیلا رحمانی, شهناز اتابک, مهدی هدایتی
کلیدواژه ها : دياليز صفاقي - چربيهاي سرم - آپوپروتئين ها - ليپوپروتئين (a) - سويا
: 19167
: 30
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: ناهنجاريهاي ليپيدي، بويژه بالا بودن غلظت Lp(a)سرم، يكي از علل اصلي بيماريهاي قلبي عروقي در بيماران تحت دياليز صفاقي هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات مصرف سويا روي غلظت چربيها و آپوپروتئينهاي سرم در بيماران تحت دياليز صفاقي انجام شد.مواد و روشها: اين مطالعه، يك كارآزمايي باليني تصادفي بود كه در آن 40 بيمار تحت دياليز صفاقي (20 زن و 20 مرد) به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند: گروه دريافت كننده سويا و گروه شاهد. بيماران در گروه دريافت كننده سويا، روزانه 28 گرم آرد سوياي بافتدار (حاوي 14 گرم پروتئين سويا) به مدت 8 هفته دريافت كردند، در حالي كه رژيم معمول بيماران گروه شاهد، فاقد سويا بود. در آغاز مطالعه و پايان هفته هشتم، از هر بيمار 5 سي سي خون در حالت ناشتا گرفته شد و سپس غلظت تريگليسريد، كلسترول تام، HDL-C ، LDL-C، apo AI ، apo B100 ، Lp(a) ، TNF-α ، آلبومين و فسفر سرم اندازهگيري شد.يافته ها: غلظت Lp(a) سرمي، در بيش از 86% بيمارانِ تحت دياليز صفاقي، بالاتر از محدوده طبيعي بود. ميانگين غلظت Lp(a) سرم در گروه دريافت كنندة سويا در پايان هفته هشتم مطالعه نسبت به زمان شروع مطالعه به ميزان 41% كاهش يافت (01/0> P). اين كاهش در مقايسه با گروه شاهد، معنيدار بود(05/0> P). در طول اين مطالعه، ميانگين غلظت Lp(a) سرم در گروه شاهد، تغيير معنيداري پيدا نكرد. هيچ تفاوت آماري معنيداري بين دو گروه از نظر ميزان تغييرات غلظت تريگليسريد، كلسترول تام، HDL-C ، LDL-C ، apo AI ، apo B100 ، TNF-α، آلبومين و فسفر سرم مشاهده نشد.نتيجه گيري: مصرف سويا سبب كاهش قابل ملاحظهاي در غلظت Lp(a) سرم در بيماران تحت دياليز صفاقي ميشود و بنابراين، ممكن است در پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي در اين بيماران، مؤثر باشد.
نویسندگان: شهناز اتابک, نسترن نیکنام فرد
کلیدواژه ها : از دست رفتن چسبندگی - پریودنتیت - پوسیدگی دندان - دیالیز کلیوی
: 9305
: 187
: 0
ایندکس شده در :

بررسی رابطه بین دیالیز کلیوی با وضعیت پریودنتال و پوسیدگی دندان

 

دکتر محمود قاسمی1- دکتر شهناز اتابک2- دکتر نسترن نیکنام فرد3

1- دانشیار و سرپرست گروه آموزشی پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران).

2- استادیار گروه آموزشی نفرولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

3- دندانپزشک.

چکيده

زمينه و هدف: مطالعات مختلف بر روی شدت بیماریهای پریودنتال در مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی تحت درمان دیالیز نتایج متناقضی را نشان داده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه دیالیز کلیوی با وضعیت پریودنشیوم و DMFT در بیماران مراجعه کننده به سه بیمارستان شهر تهران بود. روش بررسی: در این مطالعه Historical Cohort صد و بیست نفر در دو گروه شصت نفری شامل افراد تحت درمان همودیالیز و افراد سالم انتخاب شدند. این افراد از لحاظ سن، جنس و شاخص پلاک یکسان سازی شده بودند. بعد از گرفتن رضایتنامه و تکمیل پرسشنامه دو شاخص PDI و DMFT مورد ارزیابی قرار گرفت. دادهها استخراج و با آزمون t مورد قضاوت آماری قرارگرفت. یافتهها: نتایج نشان داد کهDMFT بین دو گروه تفاوت معنیداری را ندارد (05/0> ) 3/68% از بیماران کلیوی تحت دیالیز دارای بیماری پریودنتیت یا از دست رفتن چسبندگی لثه میباشند، در حالی که این میزان در گروه شاهد 3/18% به دست آمد. همچنین 7/81% افراد سالم مورد مطالعه دارای ژنژیویت بودند که این میزان در افراد بیمار 7/31% مشاهده گردید و این تفاوتها از لحاظ آماری کاملاً معنیدار بودند.(0001/0< P) نتیجهگیری: شدت بیشتر بیماری پریودنتال مشاهده شده در گروه تحت درمان دیالیز لزوم ملاحظات ویژه درمانی این گونه افراد را نمایانتر ساخته است. پیشنهاد میگردد که معاینات منظم به برنامه درمانی این افراد افزوده شود. کليد واژهها: از دست رفتن چسبندگی – پریودنتیت – پوسیدگی دندان – دیالیز کلیوی.

وصول مقاله: 10/4/1386/1383 اصلاح نهايي: 19/10/1386 پذيرش مقاله: 27/3/1387/1385

نويسنده مسئول: گروه آموزشى پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران)

e.mail:clinic@drmg.ir

نویسندگان: راهبه شاکر حسینی, شهناز اتابک
کلیدواژه ها : همودياليز - هوموسيستئين - اسيد فوليك - بيماريهاي قلبي ـ عروقي
: 9859
: 32
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: هيپرهوموسيستئينمي يكي از عوامل خطر مستقل بيماريهاي قلبي عروقي و بويژه آترواسكلروز است. ميزان شيوع هيپرهوموسيستئينمي در بيماران همودياليزي، بيشتر از كل جمعيت است و به همين جهت، اين بيماريها در حدود 50 درصد از علل مرگ و مير اين بيماران را به خود اختصاص مي دهند. هدف از اين مطالعه، بررسي وضعيت هوموسيستئين در بيماران همودياليزي دريافت كننده دوز mg/d 5 اسيد فوليك خوراكي، در بيمارستان امام حسين (ع) تهران بود.مواد و روشها: در اين مطالعه كه به صورت مقطعي طراحي شد، سطح هوموسيستئين تام (tHcy) پلاسما و اسيد فوليك و ويتامين B12 سرم، در 40 بيمار همودياليزي كه حداقل از 3 ماه قبل دريافت كننده mg/d 5 اسيد فوليك بوده اند، اندازه گيري شد. همبستگي ميان اين سه شاخص و همچنين همبستگي آنها با ساير عوامل مداخله گر با استفاده از آزمونهاي ناپارامتري بررسي شد. ميزان دريافت غذايي ويتامين هاي گروه B مرتبط با متابوليسم هوموسيستئين، با استفاده از روش يادآمد 24 ساعت خوراك براي 3 روز متوالي، ارزيابي شد. يافته ها: در بيماران همودياليزي مورد مطالعه كه تحت مكمل ياري مداوم با اسيد فوليك بوده اند، ميانه سطح tHcy پلاسما L/molµ 17/12 ± 95/ 20 ) IQR ± (median و ميانه سطح اسيد فوليك و ويتامين B12 سرم به ترتيب ml/ng 92/113 ± 55/ 101 و ml/pg 5/526 ± 945 بود. از بين اين بيماران 75 درصد در محدوده بالاتر از طبيعي ، 15 درصد در محدوده مرزي و 10 درصد در محدوده طبيعي tHcy پلاسما قرار داشتند. همچين 5/12 درصد از بيماران، داراي سطح طبيعي اسيد فوليك سرم و 5/87 درصد داراي سطح افزايش يافته آن بودند.در مورد ويتامين B12 سرم 5/37 درصد در محدوده طبيعي و 5/62 درصد در محدوده بالاتر از طبيعي قرار داشتند. هيچ ارتباط معني داري بين tHcy پلاسما با سن، سابقه دياليز، مصرف سيگار، قهوه و چاي، وضعيت يائسگي، سابقه شناخته شده ديابت مليتوس ، هيپرتانسيون و هيپرليپيدمي، آلبومين، كراتي نين، اوره، سطح ويتامين B12 سرم و مقدار دريافت غذايي اسيد فوليك و ويتامين B12 مشاهده نشد. نوعي همبستگي معني دار و معكوس بين tHcy پلاسما با قد، سطح اسيدفوليك سرم و مقدار دريافت غذايي ويتامين هاي B6 و B2 وجود داشت. به علاوه، متوسط سطح tHcy پلاسما در زنان به طور معني داري، بالاتر از مردان بود.نتيجه گيري و پيشنهادات: با وجود مكمل ياري با اسيد فوليك، فقط درصد كمي از بيماران، وارد محدوده طبيعي tHcy شده اند كه اين مسئله، لزوم مكمل ياري با دوزهاي بالاتر اسيد فوليك را به صورت توام با ويتامين هاي B12 و B6و عوامل ديگر مشخص مي كند. سطح افزايش يافته اسيد فوليك سرم، احتمالا در نتيجه اثر محيط اورميك بر دسترسي درون سلولي اين ويتامين ، بروز كرده است. سطح افزايش يافته ويتامين B12 سرم نيز ممكن است در اثر عدم تبديل آن به فرم فعال، در محل اصلي تبديل، يعني كليه ها، ايجاد شده است.